Weltgeschichte des Schachs

WELTGESCHICHTE DES SCHACHS

Weltgeschichte des Schachs.
"The World of Chess".


Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 9 Tschigorin, 1960.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1960.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 11 Lasker, 1958.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1958.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 14 Capablanca, 1963.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1963.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 18 Euwe, 1959.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1959.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 21 Keres, 1960.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1960.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 23 Botwinnik, 1959.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1959.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 24 Unzicker, 1962.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1962.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 25 Tal, 1961.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1961.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 26 Petrosjan, 1963.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1963.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 33 Sowjetschach I, 1960.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1960.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 36 Sowjetschach IV, 1963.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1963.
The World of Chess. Hardcover.

Wildhagen, Dr. Eduard. Weltgeschichte des Schachs 38 Jugoslawisches II, 1965.
Hamburg - Berlin, GER.  Dr. E. Wildhagen, 1965.
The World of Chess. Hardcover.

© 2008-2014 The Idaho Chess History Project
Make a Free Website with Yola.